ကဗျ

စရာဲက္ညၚ်

စရာဲက္ညၚ်

ခၟဳသၚ်မန်ကီု သီုအာစာဘာမန်အ္စာၝောံမန်ကီု သီုညးဇၞော်မန်တၠပညာမန် ဇၟာပ်မန်ဟွံခၠန်သွာၚ်လိက်ပတ် ပ္တိတ်ဓတ်ပံက်ဘာမန်။ ဘာမန်က္ညၚ်ကၠာ သာယာဂွံဆဵုကွးဘာမန်ဇဳ ညဳသာနွံမ္ၚဵုကောံကၠုၚ်ဂြုဂြု ဗြုက္ညာၚ်မိၚ်အဵုရမျှာၚ်မန် လိက်မန်နွံကဵုမ္ၚဵု။ ကွးဘာစိုတ်တ္ၚအ် ဗန်ကအ်ညဳသာဇက်ဂၠောဲတိုန်ကၠာ အာဗ္တောန်ပညာက္ညၚ်ၜိုန်ကတူ...

Learn more

လိက်ပရေၚ်

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ပၞောဝ်သၞိၚ်ဂမၠိုၚ် သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ သၞိၚ်အာစာဟီုဂှ် ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ သၞိၚ်တံဝွံ ယဝ်ဗ္တောံၜတ်ကၞာတ်ကဵု သၞိၚ်ဆုနာနာတံမ္ဂး မုဟွံဆေၚ်လးလးရ။ သၞိၚ်ဆုဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဆအယာံမာတ် မွဲချိန်ခဏ မွဲလုပ်ဇူဟေၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ပြေတဴလၟောၚ်မာန်ရ။ သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ...

Learn more

ACTIVITIES

  • All
  • Alliance & Partnership
  • Drug Education & Harm Reduction
  • Events

International Day Against illegal drug abuse and trafficking

MYPO hold an event of ‘International Day Against illegal drug abuse and Trafficking’ with the aim to advocate and educate on drug which is supporting our slogan ‘Support, Don’t Punish’ […]

Youth and Drug Talk

With the purpose of education young Mon students to understand on the danger of illegal drug, to avoid from using it, to participate in reducing it, MYPO organize this youth […]

Drug Awareness Training

With the aim for youth to understand and know about illegal drug, law enforcement and punishments, situation of illegal drug uses in Mon region and ways to collaborate to reduce […]

  • All
  • Humanitarian

Donating Drinking water to community

MYPO set a plan to donate and share drinking water to the needed community in time of needs and difficulties. It mainly supports the purified drinking water to local community. 

Supporting for Natural Disaster

MYPO go and offer some cash and needed foods for those families who faced with natural disaster of house burning by fire. The supporting include some cash, daily uses such […]

Offering Covid-19 supported materials

With the aim to support the Covid-19 material in time the pandemic period, the MYPO supported Covid-19 related material such as masks, soaps, drinking water and chlorine.