ကဵုပညာပေါဲရုဲမာဲ

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀)

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀)

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သၟတ်မန် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ စပ်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲမွဲစုမ် ကေုာံ ဗီုပြၚ်စုတ်မာဲ၊ စၟဳစၟတ်စရၚ်မာဲ၊ မာဲလုပ်သၞောဝ်၊ မာဲပါဲ ကေုာံ အခိၚ်၊ တ္ၚဲ ဒးစုတ်မာဲ ကေုာံ ၚုဟ်မးမာဲတအ်တုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ်...

Learn more